Algemene voorwaarden van J1 Film & Fotografie

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Film- en Fotografisch werk: film- en fotografische werken zoals bedoeld in Aw, welke met bedoelde film- en fotografische werken op één lijn kunnen worden vastgesteld.
Beelddrager: de drager waarop film- en/of fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD, Blu-ray of usb-stick.

J1 Film & Fotografie: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

2. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen J1 Film & Fotografie en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

3. Offerte

3.1 De offertes van J1 Film & Fotografie zijn geheel vrijblijvend en twee maand geldig, tenzij anders overeengekomen. Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.

3.2 Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen middels een reply op de email met het offerte aanbod. Bij het accepteren van de offerte gaat de klant ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

3.3 Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

 

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de voor J1 Film & Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien er geen afspraak is gemaakt zal de eigenaar naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding bepalen, de in de markt gangbare vergoedingen als vergelijkingsmateriaal.

 

5. Opdracht

5.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij J1 Film & Fotografie zich jegens de Wederpartij verbindt om Film- en/of Fotografische werken te maken en/of te leveren.
5.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van J1 Film & Fotografie. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door J1 Film & Fotografie aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door J1 Film & Fotografie overeenkomstig de offerte.
5.3 J1 Film & Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
5.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door J1 Film & Fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan J1 Film & Fotografie is geretourneerd.
5.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft J1 Film & Fotografie recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
5.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is J1 Film & Fotografie volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie J1 Film & Fotografie werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

 

6. Meerwerk

6.1 Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal J1 Film & Fotografie, de opdrachtgever tijdig inlichten.

 

7. Montage

7.1 Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden:

  1. Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.

  2. Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities, etc.)

  3. Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.

7.2 Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht. Previews worden getoond op de manier waarop de klant dat wenst, maar zal altijd in het bezit blijven van J1 Film & Fotografie, tot dat de definitieve versie klaar is.

 

8. Muziekrechten

8.1 Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. J1 Film & Fotografie kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

Daarnaast is het  mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

 

9. Auteursrecht

9.1 Alle door J1 Film & Fotografie geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur zelf, Jeen Arendz.

9.2 Elk gebruik van een Film- en/of Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van J1 Film & Fotografie.

9.3 Bij inbreuk komt J1 Film & Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door J1 Film & Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

10. Intellectueel eigendom

10.1 Workflow, templates, designs, formulieren, set-ups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van J1 Film & Fotografie en worden niet beschikbaar gesteld.

 

11. Copyright

11.1 Een klant krijgt het copyright op de door hem bestelde videoproductie en/of foto, voor het in de offerte vastgelegde doel. Mocht een klant het copyright willen uitbreiden of fysieke kopieën willen maken, dan gaat dit in samenspraak met J1 Film & Fotografie. Dit heeft bij film ook te maken met eventuele rechten van derden op gebruikt muziek- en beeldmateriaal.

11.2 In geval van copyright schending is J1 Film & Fotografie niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

 

12. Factuur en betaling

12.1 De factuur van J1 Film & Fotografie kan op onjuistheden worden gecontroleerd, de Wederpartij kan binnen tien werkdagen na de factuurdatum schriftelijk opgeven welke relevante redenen er zijn voor een eventuele afwijzing en het retourneren van de factuur. Na deze tien werkdagen zal de factuur als bindend worden beschouwd.

12.2  Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  1. Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten

  2. Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente

  3. Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente

12.3 Gebruik van het film- en fotografisch werk, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan zolang de uitstaande factuur niet is voldaan.

 

13. Levering

13.1 Beelddragers worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door J1 Film & Fotografie onbeschadigd retour zijn ontvangen.
13.2 Digitale bestanden met Film- en fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

13.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door J1 Film & Fotografie vastgesteld.
13.4 Indien J1 Film & Fotografie en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft J1 Film & Fotografie het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

 

14. Klachten

14.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Film- en Fotografische werken schriftelijk aan J1 Film & Fotografie te worden medegedeeld. J1 Film & Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

15. Internet

15.1 De Wederpartij zal van de Film- en/of Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Film- en/of Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

15.2 De Wederpartij zal J1 Film & Fotografie vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Film- en/of Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan J1 Film & Fotografie verstrekken.

 

16. Naamsvermelding

16.1 De naam van J1 Film & Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Film- en/of Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar de website. Of anders als dit staat vermeld op de offerte.
16.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt J1 Film & Fotografie een vergoeding toe van tenminste 100% van de door J1 Film & Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

16.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Film- en/of Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van J1 Film & Fotografie op deze reproducties wordt aangebracht. 

 

17. Aansprakelijkheid J1 Film & Fotografie

17.1 J1 Film & Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van J1 Film & Fotografie of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde sommen.